NFX Replacement Lens - Smoke Gold (Classic)

Smoke Gold Replacement Lens
  • Variable Light Transmission - 30.1-30.7%
  • SKU - 22824-505